افتتاح 14 طرح بومی صنعت رسانه توسط دکتر علی عسکری ریس رسانه ملی