بازگشت به صفحه کامل

استاندارهای استودیویی

عنوان پنل: استاندارهای استودیویی
نام مسئول پنل: مهندس صمد اسداللهی
سخنرانان: مهندس معصومه پیراسته - مهندس امیر احمدی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 13:30-15
مکان برگزاری: عطار